Pokyn k ochrane údajov Informácia k spracovaniu údajov podľa čl. 13f GDPR

V nasledujúcej časti vás informujeme o získavaní vašich osobných údajov, keď sa s nami skontaktujete, vediete obchodný vzťah a používate nasledovné webové stránky: www.leitl.at, www.leitl-garage.at, www.vital-vinothek.at, www.leitl.sk, www.vitalsonnenhauspro.at, www.preklade.si, ako aj www.leitl-karriereleiter.at.

Za spracovanie údajov je zodpovedný:

Bauhütte Leitl-Werke GmbH, Leitl-Straße 1, 4070 Eferding Obchodný register: IČO 87126b, Krajinský súd Wels, Telefón: +43 7272 2444-0, E-mail: office@leitl.at

Leitl Spannton GmbH, Leitl-Straße 1, 4070 Eferding Obchodný register: IČO 79245m, Krajinský súd Wels, Telefón: +43 7272 2444-0, E-mail: office@leitl.at

Leitl Beton GmbH & Co KG, Bahnhofstraße 20, 4063 Hörsching Obchodný register: IČO 149993d, Krajinský súd Linz, Telefón: +43 7221 63531-0, E-mail: office@leitl.at

Leitl Slovakia s.r.o., Krajna cesta 783/10, Zlate Klasy 93039 Obchodný register: IČO 45335290, Tel.: +421 (0)911/363865, E-mail: office@leitl.at

Preklade d.o.o., Ptujska Cesta 37, 2331 Pragersko Obchodný register: IČO 5794382000, Tel.: +386/2803 9214, E-mail: office@leitl.at

Ziegelfertigteil Penning GmbH, Naustraße 1, 85368 Moosburg-Pfrombach Obchodný register: IČO 193859, Tel.: +49 8351 914710, E-mail: office@leitl.at

Pri získavaní a spracovaní vašich údajov sa držíme striktne právnych predpisov k ochrane údajov. V ďalšej časti vám podrobne vysvetlíme, ktoré preventívne opatrenia vykonáme na ochranu vašich údajov a ktoré údaje vôbec získavame, resp. na aké účely.

Ako zákonný podklad slúži zvlášť zákon o ochrane údajov z roku 2018, základné nariadenie o ochrane údajov, ako aj zákon o telekomunikáciách z roku 2003 v práve platnom znení. Tieto zákonné ustanovenia slúžia právu na ochranu osobných údajov.

Získanie a spracovanie osobných údajov – Ako sa dostaneme v vašim údajom?

1. Údaje, ktoré nám dáte k dispozícii/oznámite

Pri používaní našej webovej stránky nemusíte nám zásadne priamo oznamovať žiadne osobné údaje. Strana 2 Ak by ste nám mali sprostredkovať napr. žiadosť o miesto, mali by ste byť zákazník alebo dodávateľ, spracujeme tie údaje, ktoré ste nám dali k dispozícii a ktoré potrebujeme na splnenie zákazky.

2. Údaje, ktoré nám dáte k dispozícii/oznámite vďaka používaniu našich služieb

Okrem toho obdržíme niektoré údaje automaticky a z technických dôvodov už vtedy, keď navštívite naše webové stránky. Pri každom prístupe používateľa na našu webovú stránku a pri každom vyvolaní súboru sa uložia prístupové údaje cez tento proces vo forme súborov protokolu. Pritom sa získajú nasledovné údaje:

 • webová stránka, z ktorej vyvoláte našu stránku
 • IP-adresa, ktorá vám bola priradená vaším správcom
 • dátum prístupu a čas prístupu
 • prenesené množstvo údajov
 • názov vyvolaného súboru alebo stránky
 • hlásenie, či bolo vyvolanie úspešné
 • hlásenie, prečo sa vyvolanie prípadne nepodarilo
 • prípadne operačný systém a softvér prehliadača vášho počítača

Tieto údaje sú pre nás technicky potrebné, aby sme vám mohli zobraziť našu webovú stránku a zaručiť stabilitu a bezpečnosť.

I. Právny základ, doba uloženia, ako aj príjemca údajov

Právnymi základmi pre spracovanie vašich osobných údajov sú zvlášť:

 • váš súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR) (napr. požiadavka o kontakt, žiadosť o miesto, cookies)
 • plnenie zákazky, resp. predzmluvných opatrení (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR) (napr. žiadosť o ponuku alebo keď ste naším zákazníkom alebo dodávateľom)
 • plnenie právnych povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR)
 • zachovanie nášho oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR)

Vaše osobné údaje spracúvame, pokiaľ je to potrebné, na dobu celého obchodného vzťahu, ako aj okrem toho podľa zákonných ustanovení k ukladaniu a dokumentačných povinností, resp. pokiaľ existuje náš oprávnený záujem na uschovaní kvôli odvráteniu prípadných nárokov na ručenie.

V rámci skupiny Leitl obdržia vaše údaje tie miesta, resp. zamestnankyne a zamestnanci, ktoré tieto potrebujú na plnenie zákazky, na plnenie našich povinností, ako aj na zachovanie oprávnených záujmov.

K „skupine Leitl“ patria nasledovné spoločnosti:

 • Bauhütte Leitl-Werke GmbH, Leitl-Straße 1, 4070 Eferding Obchodný register: IČO 87126b, Krajinský súd Wels, Telefón: +43 7272 2444-0, E-mail: office@leitl.at
 • Leitl Spannton GmbH, Leitl-Straße 1, 4070 Eferding Obchodný register: IČO 79245m, Krajinský súd Wels, Telefón: +43 7272 2444-0, E-mail: office@leitl.at
 • Leitl Beton GmbH & Co KG, Bahnhofstraße 20, 4063 Hörsching Obchodný register: IČO 149993d, Krajinský súd Linz, Telefón: +43 7221 63531-0, E-mail: office@leitl.at
 • Leitl Slovakia s.r.o., Krajna cesta 783/10, Zlate Klasy 93039 Obchodný register: 45335290, Tel.: +421 (0)911/363865, E-mail: office@leitl.at
 • Preklade d.o.o., Ptujska Cesta 37, 2331 Pragersko Obchodný register: 5794382000, Tel.: +386/2803 9214, E-mail: office@leitl.a
 • Ziegelfertigteil Penning GmbH, Naustraße 1, 85368 Moosburg-Pfrombach Obchodný register: HRB 193859, Tel.: +49 8351 914710, E-mail: office@leitl.at

Okrem toho obdržia nami poverení spracovatelia zákazky vaše údaje, pokiaľ tieto potrebujú na plnenie ich príslušnej úlohy. Všetci spracovatelia zákazky sú zodpovedajúco zmluvne povinní zaobchádzať s vašimi údajmi dôverne a spracovávať ich iba v rámci podávania výkonu. Naši zmluvní spracovatelia sú voči nám povinní dodržiavať platné ustanovenia týkajúce sa právnej ochrany údajov. Boli uzatvorené zmluvy o spracovaní zákazky podľa čl. 28 GDPR. Ohľadom bližších informácií k nami povereným spracovateľom zákazky sa môžete opýtať na datenschutz@leitl.at. V rámci prevádzkovania našej webovej stránky sme napríklad poverili podnik poskytujúci služby v oblasti softvéru, ktorý pri svojich činnostiach môže vyžadovať prístup na vaše osobné údaje, pokiaľ tieto údaje potrebuje na plnenie svojho príslušného výkonu.

II. Informácie k používaniu našej webovej stránky

1. Cookies

Naše webové stránky používajú takzvané cookies. Cookies sú malé textové informácie, ktoré umožňujú opätovné rozpoznanie používateľa a analýzu vášho používania našich webových stránok. Tým vytvorené informácie sa prenesú na server poskytovateľa a tam sa ukladajú. Slúžia na celkové uľahčenie, zefektívnenie, ako aj na zlepšenie bezpečnosti našej internetovej prítomnosti. Navyše slúžia cookies na meranie častosti vyvolaní stránky a na všeobecnú navigáciu. Nespôsobujú žiadne škody.

Niektoré cookies zostávajú uložené na vašom koncovom zariadení, kým ich nevymažete. Umožňujú nám pri nasledujúcej návšteve opätovne rozpoznať váš prehliadač.

Používaním našej webovej stránke súhlasíte s tým, že umiestňujeme cookies. Preberanie cookies môžete odmietnuť vo vašich nastaveniach prehliadača. Ako to funguje v jednotlivom prípade, zistíte v návode výrobcu vášho prehliadača. Keď sa rozhodnete proti určitým technickým a/alebo funkčným cookies, mohla by sa funkčnosť našej webovej stránky prípadne obmedziť.

Ďalej naša webová stránka používa Social Media Plugin Facebook a YouTube. Pri návšteve našich webových stránok sa avšak priamo na Facebook alebo YouTube nepostupujú žiadne údaje.

2. Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom počítači a umožňujú analýzu používania webovej stránky prostredníctvom vás. Informácie vytvorené cez cookie o vašom používaní tejto webovej stránky (vrátane vašej IP-adresy) sa prenášajú na server Google do USA a tam sa ukladajú. Google používa tieto informácie na naše poverenie, aby vyhodnotil vaše používanie webovej stránky, aby zostavoval správy o aktivitách na webovej stránke a aby voči prevádzkovateľom webových stránok poskytoval ďalšie služby spojené s používaním webovej stránky a využívaním internetu. Google Analytics používame iba s aktivovanou IP-anonymizáciou. To znamená, že IP-adresa používateľa sa prostredníctvom Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore skráti. Iba vo výnimočných prípadoch sa IP-adresa prenáša na server Google do USA a tam sa skráti. IP-adresa sprostredkovaná Google Analytics v rámci vášho prehliadača sa nevedie prostredníctvom Google spolu s ostatnými údajmi. Inštalácii môžete zabrániť prostredníctvom príslušného nastavenia softvéru vášho prehliadača; upozorňujeme avšak na to, že v tomto prípade nebudete môcť prípadne všetky funkcie tejto webovej stránky využívať v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť záznamu údajov (vrátane vašej IP-adresy) vytvorených prostredníctvom cookie a vzťahujúcich sa na vaše používanie webovej stránky na Google, ako aj spracovaniu týchto údajov prostredníctvom Google tak, že na nasledujúcom odkaze stiahnete a nainštalujete dostupné Plug-in prehliadača: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Google Analytics používame na analyzovanie používania našej webovej stránky a na umožnenie jej pravidelného vylepšovania. Bližšie informácie k podmienkam používania Google, ako aj k vyhláseniu o ochrane údajov Google nájdete na https://google.com/analytics/terms/de.html, resp. na https://policies.google.com/?hl=de.

III. Naše služby dané k dispozícii online

1. Kontaktný formulár

Pri vašom nadviazaní kontaktu s nami cez kontaktný formulár a e-mailom vami oznámené údaje uložíme na zodpovedanie vašich otázok. Údaje vzniknuté v tejto súvislosti vymažeme, hneď ako uloženie nebude viac potrebné alebo obmedzíme spracovanie v prípade, že existujú zákonné povinnosti na uloženie.

Odoslaním kontaktného formulára, resp. e-mailu na nás nám udeľujete svoj súhlas na spracovanie vašich oznámených údajov.

2. Žiadosť (o ponuku)/požiadavka na objednávku

Na našich webových stránkach existuje možnosť nasmerovať na nás žiadosť (o ponuku), resp. požiadavku na objednávku. Na tento účel nám musíte oznámiť vaše úplné meno, ako aj vašu e-mailovú adresu.

Vami oznámené údaje spracujeme na účel spracovania vašej žiadosti, ako aj na následnú realizáciu zákazky a tieto vymažeme podľa zákonnej povinnosti na uschovanie.

IV. Informácia pre našich zákazníkov a záujemcov

Ak ste náš zákazník alebo záujemca, spracujeme iba tie údaje od vás, ktoré potrebujeme na plnenie zákazky, resp. vytvorenie nášho obchodného vzťahu a starostlivosť on.

To sú nasledovné kategórie údajov:

 • kmeňové a kontaktné údaje
 • údaje zákazky
 • účtovné a platobné údaje

Okrem toho sa môže stať, že vaše údaje spracujeme na základe nášho oprávneného záujmu (napr. používanie kontaktných údajov treťou osobou pri spracovaní zákazky, ochrane právnych nárokov) alebo na základe zákonných povinností (napr. zabránenie praniu špinavých peňazí, zákonné povinnosti na uloženie).

Ak by ste nám nemali dať k dispozícii údaje potrebné na plnenie zákazky, ukončenie zmluvy alebo realizáciu zákazky, musíme spravidla odmietnuť alebo existujúcu zákazku nemôžeme viac realizovať a musíme túto následne ukončiť.

Tretie osoby dostanú potom od vás osobné údaje iba vtedy, keď tieto potrebujú na plnenie zmluvy, ako napr. banky na spracovanie platobného styku alebo zmluvných a obchodných partnerov, ktorí spolupracujú na plnení zákazky (napr. na vybavenie logistiky).

Ak by ste mali od nás ako existujúci zákazník obdržať newsletter, právnym základom pre sprostredkovanie je náš oprávnený záujem. Na konci každého newslettera máte možnosť tento odhlásiť. Okrem toho máte podľa čl. 21 GDPR právo kedykoľvek podať námietku proti spracovaniu príslušných osobných údajov na účely takejto reklamy.

V. Informácia pre našich dodávateľov a tretie osoby zúčastnené na spracovaní zákazky

Ak ste dodávateľ alebo partner našich zákazníkov alebo dodávateľov, zúčastnený na spracovaní zákazky, spracujeme iba tie údaje od vás, ktoré sú potrebné na spracovanie zákazky a starostlivosť o obchodný vzťah. To sú:

 • kmeňové a kontaktné údaje
 • údaje zákazky
 • účtovné a platobné údaje

Tretie osoby dostanú vaše údaje iba vtedy, keď sú tieto potrebné na konkrétne spracovanie zákazky. Právnym základom pre spracovanie je plnenie zmluvy, ako aj prípadne plnenie zákonnej povinnosti alebo nášho oprávneného záujmu (napr. používanie kontaktných údajov treťou osobou pri spracovaní zákazky, obrana právnych nárokov).

Ak by ste nám nemali dať k dispozícii údaje, ktoré potrebujeme na plnenie zákazky, uzavretie zmluvy alebo realizáciu zákazky, musíme spravidla odmietnuť alebo nemôžeme viac realizovať existujúcu zmluvu a musíme túto následne ukončiť.

VI. Informácia pre našich uchádzačov o miesto

Ak by ste nám mali sprostredkovať vaše podklady žiadosti o miesto, žiadame vás, aby ste nám neoznamovali žiadne citlivé údaje. Citlivé údaje sú napríklad vaše náboženské vyznanie, váš rodinný stav alebo ostatné informácie, z ktorých môžeme odvodiť váš etnický pôvod alebo váš zdravotný stav.

Vaše údaje, ktoré nám dáte k dispozícii sa použijú výlučne na spracovanie procesu žiadosti o miesto v rámci skupiny Leitl a uložia sa na dobu šiestich mesiacov.

Sprostredkovaním vašich podkladov k žiadosti o miesto nám udeľujete súhlas, že môžeme vaše podklady spracovať na účel vybavenia vašej žiadosti o miesto.

VII. Súhlas a právo na odvolanie

Ak je na spracovanie vašich údajov potrebný váš súhlas, tieto sa spracujú až po vašom výslovnom súhlase.

Zásadne nespracúvame žiadne údaje neplnoletých osôb a nie sme na to ani oprávnení. S odovzdaním vášho súhlasu potvrdzujete, že ste zavŕšili 14. rok života alebo existuje súhlas vášho zákonného zástupcu.

Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať na nasledujúcej e-mailovej adrese: bewerbung@leitl.at. V prípade odvolania súhlasu zákonnosť spracovania uskutočneného na základe súhlasu až do odvolania nebude dotknutá.

VIII. Bezpečnosť údajov

Bezpečnosť vašich údajov je našou najvyššou úlohou. Preto sa veľmi usilujeme o vykonanie všetkých potrebných technických a organizačných bezpečnostných opatrení, aby sme zaručili bezpečnosť spracovania údajov a vaše osobné údaje spracovali tak, aby boli chránené pred prípadnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou alebo zničením alebo pred prístupmi prostredníctvom neoprávnenej tretej osoby. Naše bezpečnostné opatrenia sa na základe technického pokroku priebežne vylepšujú.

IX. Vaše práva

Zásadne vám kedykoľvek prináležia práva na informáciu, opravu, vymazanie, obmedzenie, prenositeľnosť údajov, odvolanie a námietku. Keď ste názoru, že spracovanie vašich údajov porušuje vaše právo na ochranu údajov alebo boli vaše právne nároky na hranu údajov porušené iným spôsobom, môžete sa sťažovať na dozornom úrade. V Rakúsku je to Rakúsky úrad na ochranu údajov.

X. Informácia a kontakt

Ponechávate si kontrolu nad všetkými osobnými údajmi, ktoré nám dávate k dispozícii. Na vyžiadanie vám radi oznámime písomne, či a aké osobné údaje sú u nás uložené. tu môžete požadovať tiež vymazanie vašich údajov, uložených u nás, pokiaľ nie sú tieto potrebné na spracovanie zmluvných vzťahov medzi vami a nami alebo sme zo zákonných dôvodov povinní ich uložiť, resp. potrebujeme údaje na ochranu pri prípadných záručných nárokoch. Ohľadom vašich práv, aj pri iných otázkach a podnetoch k ochrane údajov sa obráťte prosím na nás: datenschutz@leitl.at alebo nám napíšte na:

Bauhütte Leitl-Werke GmbH, Leitl-Straße 1, 4070 Eferding

Naposledy aktualizované dňa 24.05.2018