Predajné a obchodné podmienky LEITL

Predajné a obchodné podmienky LEITL

1. Ceny:
Naše cenové ponuky sú nezáväzné; ak do uzatvorenia zmluvy dôjde k navýšeniu cien surovín a pomocných látok, miezd, cien za dopravu atď., nie sme viazaní nami uvedenými cenami a sme oprávnení tieto v primeranom rozsahu zvýšiť. Sme viazaní cenami, ktoré tvoria základ pre uzatvorenie tejto zmluvy; len s ohľadom na plnenia, ktoré dodáme viac ako 2 mesiace po uzatvorení zmluvy, sme oprávnení upraviť ceny na základe navýšenia cien surovín a pomocných látok, miezd a cien za dopravu, ktoré medzitým vznikne. Ak nie je uvedené inak, platia naše ceny zo závodu výrobcu alebo expedičného závodu, s naložením na železničný vagón alebo vozidlo. Pri odovzdaní v našom závode budú uhradené len palety, ktoré boli osobitne fakturované; v prípade spätného vyzdvihnutia zo strany našej spoločnosti máme možnosť vyúčtovať manipulačný poplatok. Ak uvádzame tarify za železničnú prepravu alebo dopravné tarify, robíme tak bez záruky. V prípade sadzieb za automobilovú prepravu sa predpokladá možnosť príjazdu ťažkých nákladných vozidiel bez osobitných sťažených podmienok.

2. Platobné podmienky a výhrada vlastníctva:
Ak nie je písomne potvrdené inak, sú naše faktúry splatné do 8 dní od dátumu fakturácie v čistej výške. V prípade omeškania úhrady účtujeme úroky z omeškania vo výške 1 % za mesiac odo dňa fakturácie. Zmenky sa za účelom úhrady prijímajú len na základe výslovného súhlasu; považuje sa za dohodnuté, že všetky náklady a diskontné náklady súvisiace s okamžitým predložením týchto zmeniek uhradí kupujúci. Zadržanie dohodnutých úhrad z dôvodu prípadných protinárokov je neprípustné, ibaže by boli tieto protipohľadávky nami potvrdené ako správne. Až do úplného splnenia všetkých našich záväzkov si vyhradzujeme vlastnícke právo ku všetkým nami dodaným tovarom. Ďalší predaj alebo iné odovzdanie nami dodaného tovaru, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníckeho práva, je prípustné len v rámci bežnej obchodnej prevádzky existujúcej v danom prípade. Pre prípad, že bude ďalej predaný tovar, na ktorý sa ešte vzťahuje výhrada vlastníctva, kupujúci týmto za účelom zabezpečenia ponúka odstúpenie svojej pohľadávky, ktorá mu prislúcha voči jeho odberateľom, prípadne zákazníkom z odovzdania tohto tovaru, na našu spoločnosť až do splnenia platobného záväzku; rovnako sa zaväzuje, že nám na základe našej žiadosti oznámi meno a adresu zákazníka a že nám umožní nahliadnuť do svojich obchodných kníh. Okrem toho je kupujúci povinný informovať nás bezodkladne o každom zriadení záložného práva k tovarom dodaným v rámci výhrady vlastníckeho práva a zástavného veriteľa informovať o cudzom vlastníctve.  

3. Plnenie:
Miestom plnenia je sídlo nášho výrobného prípadne expedičného závodu. Za prekládku a bezpečnosť preloženého tovaru nepreberáme zodpovednosť ani vtedy, ak sa tieto činnosti vykonávajú v priestore nášho závodu a/alebo ak ich vykonávajú naši zamestnanci. Dodávka sa považuje za splnenú vykonaním prekládky a odovzdaním tovaru na železnici alebo inému prepravcovi, v prípade samostatného vyzdvihnutia odovzdaním a podpísaním dodacieho listu. V tomto momente prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo zničenia alebo poškodenia tovaru. Pre účely zúčtovania platia množstvá podľa dodacieho listu. Tovar vyhotovený na objednávku sa fakturuje v momente jeho pripravenosti na dodanie. V prípade omeškania pri prevzatí tovaru nám musí kupujúci príp. objednávateľ uhradiť primerané náklady na skladovanie. V prípade škôd spôsobených pri plnení zodpovedáme len za úmyselné konanie a hrubú nedbanlivosť. Ak je kupujúci prípadne objednávateľ v omeškaní s prevzatím tovaru, sme oprávnení odstúpiť od zákazky; v tomto prípade nám prislúcha náhrada škody z dôvodu neplnenia.  

4. Dodacie lehoty, doba dodania:
Uvedená dodacia lehota sa začína až po doručení úplnej objednávky spolu so všetkými nevyhnutnými obchodnými a technickými údajmi, ak sú tieto nevyhnutné na realizáciu objednávky. Dodacie termíny sú zásadne nezáväzné, ibaže by bol termín dodania dohodnutý ako pevný termín dodania. V každom prípade dohodnutia pevných dodacích termínov má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy po stanovení primeranej lehoty v trvaní jedného mesiaca. Ak by však naše omeškanie bolo preukázateľne spôsobené núdzovou dodávateľskou situáciou na základe nadregionálneho nedostatku surovín alebo znížených výrobných kapacít, sme oprávnení primerane prispôsobiť termín dodania. Ak by s tým kupujúci nesúhlasil, môže byť zmluva zrušená bez toho, aby z nej vznikli kupujúcemu akékoľvek nároky. V prípade nášho omeškania prislúchajú nároky na náhradu škody len vtedy aj v iných prípadoch, ak je nám oprávnene vytýkané zámerné alebo hrubo nedbanlivé konanie.

5. Expedícia:

Expedícia tovaru sa vykonáva vždy na nebezpečenstvo kupujúceho príp. príjemcu. A to aj vtedy, ak expedíciu vykonáva naša spoločnosť.  

 

6. Reklamácie:

Reklamácie z dôvodu
neúplnej alebo nesprávnej dodávky a reklamácie z dôvodu zistených nedostatkov musia byť oznámené bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní od prevzatia tovaru alebo plnenia, ostatné nedostatky okamžite po zistení, a to písomne v našej kancelárii v 4070 Hinzenbach, Eferding, v opačnom prípade odpadajú nároky zo zodpovednosti.
Reklamácie zohľadňujeme len pri tovaroch 1. triedy; v ostatných prípadoch len vtedy, ak neexistujú výslovne vyhradené podmienky. V prípade oprávnenej a včas podanej reklamácie splníme našu povinnosť vyplývajúcu zo zodpovednosti podľa našej voľby buď vylepšením alebo nahradením chýbajúceho tovaru. Nároky na náhradu škody sú vylúčené, ak nám nie je oprávnene vytýkané zámerné alebo hrubo nedbanlivé konanie. Vylúčená je zodpovednosť a náhrada škody pri prirodzenom opotrebovaní alebo poškodení, ktoré súvisí s nedbanlivosťou, neodborným zaobchádzaním alebo haváriou; to isté platí aj pri neodbornom odstránení nedostatkov, ktoré bolo vykonané bez nášho súhlasu. Dohodnuté bolo obrátenie dôkazného bremena v zmysle § 1298 Všeobecného občianskeho zákonníka, takže nadobúdateľ je povinný preukázať naše zavinenie ako aj mieru zavinenia.  

 

7. Zodpovednosť:

V prípade dodania stropných prvkov preberáme pri odbornej pokládke a používaní podľa našich predpisov týkajúcich sa nosnosti stropu plnú zodpovednosť na dobu troch rokov. Zákonná zodpovednosť tým nie je obmedzená. Za odbornú pokládku a betonáž zodpovedá v každom prípade stavebná firma. V prípade dodania tehál, prefabrikovaných stropných dielov alebo vertikálnych častí muriva kupujúci výslovne akceptuje odchýlky v množstve v rozsahu 3 % dodávky; kupujúci predovšetkým akceptuje aj poškodenia dodaných výrobkov v tomto rozsahu. Vzorové zásielky ako aj prospekty predstavujú nezáväzné priemerné vzorky príp. priemerné hodnoty. Odchýlky týkajúce sa farby, rozmerov, hmotnosti a kvality, ktoré sú vo výrobe neodvratné a ktoré nemajú negatívny dopad na účel používania, sú vyhradené a nemôžu byť predmetom reklamácie. Zmeny alebo zlepšenia, ktoré môžu vyplynúť na základe nových skúseností, si výslovne vyhradzujeme. V prípade uplatnenia našej záruky platia úpravy dohodnuté pre
reklamácie. Hotové diely sa vyrábajú podľa informácií kupujúceho príp. ním povereného architekta/stavebného inžiniera. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za správnosť týchto údajov v súvislosti s používaním týchto prvkov a v tomto ohľade je vylúčená akákoľvek naša povinnosť upozorniť na prípadné nedostatky, predovšetkým na statické nedostatky. Lehota platná pre obrátenie dôkazného bremena v zmysle § 933a ods. 3 Všeobecného občianskeho zákonníka sa znižuje na tri roky, po uplynutí tejto lehoty má teda kupujúci dôkazné bremeno týkajúce sa nášho zavinenia.

8.  Trhliny spôsobené zmrštením/povrch betónových výrobkov:

Trhliny spôsobené zmrštením predstavujú technickú vlastnosť všetkých betónových výrobkov a nezakladajú právo na reklamáciu. Objednávateľ akceptuje, že tieto trhliny nepredstavujú nedostatky a že naša spoločnosť nemá v tejto súvislosti povinnosť poskytnúť záruku. Hotové betónové diely nie sú vyrobené z pohľadového betónu. Nerovnosti a diery preto nepredstavujú nedostatky. Odchýlky týkajúce sa farby, rozmerov, hmotnosti a kvality, ktoré sú vo výrobe neodvratné a ktoré nemajú negatívny dopad na účel používania, sú vyhradené a nemôžu byť predmetom reklamácie.

 

9.  Vrátenie:

Zvyšný materiál môžeme podľa nášho vlastného uváženia prevziať späť, ak je úplne bezchybný a nepoškodený; vyhradzujeme si v tomto prípade možnosť vyúčtovať manipulačné poplatky.  

 

10. Všeobecné ustanovenia:

Každá zmena dodacích podmienok musí byť písomne potvrdená a platí len pre obchod, pre ktorý bola dohodnutá. Zmeny, vymazania atď. v rámci objednávky platia len vtedy, ak sme písomne potvrdili, že ich berieme na vedomie. Kupujúci je pri ďalšom predaji povinný zabezpečiť, aby tieto dodacie podmienky používali jeho predávajúci ako základ a aby ich oznámili svojim odberateľom. Nákupné podmienky kupujúceho sú pre nás záväzné len vtedy, ak ich výslovne prijmeme. Chýbajúci odpor v žiadnom prípade neznamená náš súhlas.

 

11. Miestna príslušnosť súdu/právo:

Dohodnutá bola výhradná príslušnosť vecne príslušného súdu v meste Linz/Donau (Rakúsko). Vyhradzujeme si však právo podať žalobu aj v sídle kupujúceho. Platí rakúske právo pri vylúčení práva o kúpe tovarov OSN.

 

12. Ochrana spotrebiteľa:

Ak má byť kupujúci v obchodnom prípade považovaný za spotrebiteľa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľov, platia vyššie uvedené podmienky pri uplatnení nasledovných zmien:

Požiadavka na písomnú formu platí len pre
všetky vyhlásenia, ktoré odovzdáva kupujúci voči nám; tieto vyhlásenia sa
považujú za odovzdané až od ich predloženia v písomnej forme.
 

Obmedzenie možnosti započítania odpadá.

S ohľadom na reklamácie a zodpovednosť platí voči spotrebiteľom zákonná úprava.

Voči spotrebiteľom sú cenové ponuky záväzné, v prípade omeškania úhrady sa účtujú úroky vo výške 4 % ročne.

V prípade, že spotrebiteľ neodovzdal svoje zmluvné vyhlásenie v priestoroch, ktoré sa trvalo využívajú na výkon našej podnikateľskej činnosti, alebo na veľtržnom stánku, môže do 14 dní od uzatvorenia zmluvy písomne od zmluvy odstúpiť. Na to postačuje, ak spotrebiteľ odovzdá podnikateľovi alebo jeho splnomocnencovi, ktorý sa zúčastňoval na zmluvných rokovaniach, písomnosť obsahujúcu jeho zmluvné vyhlásenie alebo vyhlásenie podnikateľa ako aj poznámku, z ktorej vyplynie, že spotrebiteľ odmieta vznik zmluvy alebo jej zachovanie v platnosti. Toto vyhlásenie postačuje odoslať vo vyššie uvedenom období.

Právo na odstúpenie platí aj vtedy, ak
podnikateľ porušil živnostenské právne úpravy o získavaní a prijímaní služieb, o  yhľadávaní fyzických osôb alebo prijímaní objednávok tovarov, ďalej aj vtedy, ak podnikateľ alebo s ním spolupracujúca tretia osoba priviedla spotrebiteľa do priestorov, ktoré podnikateľ využíva na výkon svojej podnikateľskej činnosti, v rámci reklamnej cesty, zájazdu alebo podobného podujatia alebo na základe osobného a individuálneho oslovenia na ulici.

Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie, ak on sám mal záujem o uzatvorenie obchodného vzťahu, ak pred uzatvorením zmluvy neprebehli žiadne rokovania alebo v prípade zmlúv, ktorých plnenia musia byť poskytnuté okamžite, a ktoré podnikateľ bežne uzatvára mimo obchodu a dohodnutá odmena nepresahuje 25 € príp. ak sa podnikateľská činnosť na základe jej druhu nevykonáva v stálych podnikateľských priestoroch a odmena nepresiahne 50 € a ani v prípade zmlúv podľa zákona o obchodoch uzatvorených na diaľku a obchodoch uzatvorených mimo obchodných priestorov alebo v prípade zmluvných vyhlásení, ktoré spotrebiteľ odovzdal za fyzickej prítomnosti podnikateľa, ibaže by ho podnikateľ k tomu donútil.– Ustanovenie o miestnej príslušnosti súdu platí len vtedy, ak mal kupujúci pri uzatváraní zmluvy svoje bydlisko v okrsku Okresného súdu alebo Krajského súdu Linz alebo ak tam mal svoje miesto pobytu alebo miesto výkonu pracovnej činnosti.

V oblasti pôsobnosti zákona o zodpovednosti za škody spôsobené ýrobkami platí voči spotrebiteľom zákonná úprava.

 

13. Zodpovednosť za škody spôsobené výrobkom:

Ak kupujúci naše výrobky ďalej predá, dodá alebo iným spôsobom poskytne tretím osobám, preberá za seba aj za svojich zamestnancov počas obdobia, v ktorom môže byť voči nám uplatnený nárok vyplývajúci z výrobkov podľa zákona o zodpovednosti za škody spôsobené výrobkom, záväzok:  

zabezpečiť, aby boli všetky údaje o ďalšom predaji presne zistené a uložené a aby bol tento záväzok presunutý na jeho odberateľov s cieľom dodatočného zistenia distribučných kanálov;  

odovzdávať alebo spracovávať naše výrobky len v bezchybnom stave a podľa našich návodov ako aj zákonných príp. úradných predpisov, nariadení a povoľovacích podmienok a tretím osobám spolu s výrobkom odovzdávať všetky produktové informácie alebo návody na používanie, ktoré sme mali k dispozícii;

bezodkladne nás informovať o všetkých chybách našich výrobkov a produktových informáciách príp. návodov na používanie, o ktorých sa dozvedel; 

samostatne sledovať stav vedy a techniky s ohľadom na vlastnosti našich produktov, predovšetkým s ohľadom na bezpečnosť produktov, a bezodkladne nás informovať o rozporoch, ktoré podľa jeho názoru existujú voči našim výrobkom, produktovým informáciám príp. návodom na používanie. Kupujúci je povinný oslobodiť nás v prípade nedodržania týchto prevzatých povinností od akýchkoľvek škôd a nevýhod vyplývajúcich z tejto skutočnosti. Ak tretie osoby uplatnia nárok voči kupujúcemu podľa zákona o zodpovednosti za škody spôsobené výrobkom, považujú sa regresné nároky voči nám v zákonnom rámci podľa § 12 zákona o odpovednosti za škody spôsobené výrobkom za vylúčené.

 

14. Ochrana osobných údajov

Kupujúci súhlasí so zisťovaním, ukladaním a elektronickým spracovávaním svojich osobných údajov príp. osobitných kategórií osobných (citlivých) údajov (napr. číslo sociálneho poistenia, dátum narodenia, bankové spojenie), ak budú tieto činnosti nevyhnutné alebo účelné v súvislosti so správou uzatvorenej zmluvy. V ostatných ohľadoch odkazujeme na našu informáciu o ochrane osobných údajov, ktorú si môžete prečítať na stránke www.leitl.at.

 

                                                                                                                                                                                                            01-2021